กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี
 เลขที่ 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000